ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำหนังสือคู่มือการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง