ชื่อเรื่อง : จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศสำนักงาน ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง