ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง