ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง