ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายป้องกันไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง