ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง