ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง