ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์(โซ่ล่าเซลล์)พร้อมติดตั้ง ขนาด 300 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง