ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 btu โดยวิธีเฉพาะเจาะจง