องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 120
group ผู้บริหาร-อบต
นายสมพงษ์ สร้างโสก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
โทร : 086-2392169
นายสมพงษ์ สร้างโสก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
โทร : 086-2392169
นายชาตรี เพียรแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายชาตรี เพียรแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายทนงศักดิ์ เย็นวัฒนา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายทนงศักดิ์ เย็นวัฒนา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายหนูเพียร อุดอินทร์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายหนูเพียร อุดอินทร์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
group ฝ่ายสภา
นายเจียมศักดิ์ แย้มศรี
ประธานสภา อบต.
โทร : 083-3469325
นายเจียมศักดิ์ แย้มศรี
ประธานสภา อบต.
โทร : 083-3469325
นายสงบ เจ๊กภู่
รองประธนสภา
โทร : 098-8593261
นายสงบ เจ๊กภู่
รองประธนสภา
โทร : 098-8593261
นางสาวอุไร ผางดี
เลขานุการสภา
นางสาวอุไร ผางดี
เลขานุการสภา
นายแป ประเสริฐเลิศ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 095-3907992
นายแป ประเสริฐเลิศ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

โทร : 095-3907992
นางทองล้วน บำรุงราษฎร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นางทองล้วน บำรุงราษฎร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายจารุวัฒน์ ผิวสะอาด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายจารุวัฒน์ ผิวสะอาด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นางละมันเพชร อาจหาญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นางละมันเพชร อาจหาญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายวัฒนา หระสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายวัฒนา หระสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นางชลธิชา แสนเห็มทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นางชลธิชา แสนเห็มทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายอุทัย กองอ้น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายอุทัย กองอ้น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายรุ่งเรือง ชัยคำภา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายรุ่งเรือง ชัยคำภา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายทองดำ พันธ์ุตู้
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายทองดำ พันธ์ุตู้
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวอุไร ผางดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นางสาวอุไร ผางดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายพชร สิริวัฒนวรวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายพชร สิริวัฒนวรวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
group สำนักปลัด
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสรชัช นภาธนาสกุล
นิติกรชำนาญการ
นายสรชัช นภาธนาสกุล
นิติกรชำนาญการ
ส.อ.ชัยรัตน์ ผิวผักแว่น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ส.อ.ชัยรัตน์ ผิวผักแว่น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายอัคคเมธี โยธาศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายอัคคเมธี โยธาศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก)
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก)
นายประเสริฐ ปู่สา
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
นายประเสริฐ ปู่สา
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
นายชาญชัย ชัยทองคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายชาญชัย ชัยทองคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาวพรธิดา แตะยา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวพรธิดา แตะยา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสุรัสวดี ขวัญศรี
ผช.นวช.เกษตร
นางสาวสุรัสวดี ขวัญศรี
ผช.นวช.เกษตร
(ว่าง)
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(ว่าง)
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวกัญชลิกา พรมบัว
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวกัญชลิกา พรมบัว
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาคร พระศรี
แม่บ้าน
นางสาคร พระศรี
แม่บ้าน
(ว่าง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
(ว่าง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
(ว่าง)
พนักงานขับรถยนต์
(ว่าง)
พนักงานขับรถยนต์
(ว่าง)
นักการภารโรง
(ว่าง)
นักการภารโรง
group กองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสมฤดี ตั้งณัฐวัฒน์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวสมฤดี ตั้งณัฐวัฒน์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางอำพร ดาท่าราช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางอำพร ดาท่าราช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
นางสาวรุ่งนภา สุปัญญา
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางสาวรุ่งนภา สุปัญญา
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางสาวสุธาสิณี ลุนพษ์
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวสุธาสิณี ลุนพษ์
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวทัศวรรณ โพธิ์ศรี
คนงานทั่วไป
นางสาวทัศวรรณ โพธิ์ศรี
คนงานทั่วไป
นายภาณุวัฒน์ ปู่คาน
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
นายภาณุวัฒน์ ปู่คาน
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
group กองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
(ว่าง)
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
นายณัฐวุฒิ แก้วมาตร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายณัฐวุฒิ แก้วมาตร
พนักงานจ้างทั่วไป
(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง
(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง
(ว่าง)
ผช.นายช่างไฟฟ้า
(ว่าง)
ผช.นายช่างไฟฟ้า
group กองการศึกษา
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวสุภาวิณี ดรครชุม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวสุภาวิณี ดรครชุม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวบัวสอน สิงห์น้อย
ครู ค.ศ.2
นางสาวบัวสอน สิงห์น้อย
ครู ค.ศ.2
นายทินกร นามบุญลือ
ครู ค.ศ.1
นายทินกร นามบุญลือ
ครู ค.ศ.1
นายพรพิทักษ์ พรมหล้า
ครู ค.ศ.1
นายพรพิทักษ์ พรมหล้า
ครู ค.ศ.1
นางพัชรีญา คำไมอาจ
ครู ค.ศ.1
นางพัชรีญา คำไมอาจ
ครู ค.ศ.1
นางหนูนิ่ม พงษ์สระพัง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางหนูนิ่ม พงษ์สระพัง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทัศนีย์ ผางเวศ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทัศนีย์ ผางเวศ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมัย แก้วพันตา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมัย แก้วพันตา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปาลิดา อินจันทร์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปาลิดา อินจันทร์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิริญาภรณ์ สร้อยแก้ว
ผช.นักวิชาการศึกษา
นางสาวศิริญาภรณ์ สร้อยแก้ว
ผช.นักวิชาการศึกษา
นางสาวอรนุช บุญดี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรนุช บุญดี
ผู้ดูแลเด็ก
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก
(ว่าง)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ว่าง)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)
(ว่าง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)
(นางสาวยุพาวดี นารีรักษ์)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการกองสาธารณสุข
(นางสาวยุพาวดี นารีรักษ์)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการกองสาธารณสุข
นางสาวยุวดี มีราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
นางสาวยุวดี มีราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
group หน่วยตรวจสอบภายใน
(ว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)
(ว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารองค์กร
นายสมพงษ์ สร้างโสก
นายก อบต.นิคมพัฒนา
โทร : 086-2392169
นายสมพงษ์ สร้างโสก
นายก อบต.นิคมพัฒนา
โทร : 086-2392169