องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
group ผู้บริหาร-อบต
นายสมพงษ์ สร้างโสก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
โทร : 086-2392169
นายชาตรี เพียรแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
โทร : 0930073190
นายทนงศักดิ์ เย็นวัฒนา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
โทร : 0889938019
นายหนูเพียร อุดอินทร์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
โทร : 0985278791
group ฝ่ายสภา
นายเจียมศักดิ์ แย้มศรี
ประธานสภา อบต.
โทร : 083-3469325
นายสงบ เจ๊กภู่
รองประธานสภา อบต.
โทร : 098-8593261
นางสาวอุไร ผางดี
เลขานุการสภา
นายแป ประเสริฐเลิศ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 095-3907992
นางทองล้วน บำรุงราษฎร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายจารุวัฒน์ ผิวสะอาด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นางละมันเพชร อาจหาญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายวัฒนา หระสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นางชลธิชา แสนเห็มทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายอุทัย กองอ้น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายรุ่งเรือง ชัยคำภา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายทองดำ พันธ์ุตู้
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวอุไร ผางดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
โทร : 0931805759
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
group สำนักปลัด
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสรชัช นภาธนาสกุล
นิติกรชำนาญการ
ส.อ.ชัยรัตน์ ผิวผักแว่น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายอัคคเมธี โยธาศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายพิชิตชัย เพรงมา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายประเสริฐ ปู่สา
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
นายชาญชัย ชัยทองคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวพรธิดา แตะยา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสุรัสวดี ขวัญศรี
ผช.นักวิชาการเกษตร
นางสุนิษา ศิริทองสุข
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวกัญชลิกา พรมบัว
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาคร พระศรี
แม่บ้าน
นายภราดร มุภาษา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายบริบูรณ์ ศรีด้วง
พนักงานขับรถยนต์
นายยอดทอง ศรีหะ
นักการภารโรง
group กองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสมฤดี ตั้งณัฐวัฒน์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางอำพร ดาท่าราช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นายณัฐพล สารพรหม
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบััติงาน
นางสาวรุ่งนภา สุปัญญา
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางสาวสุธาสิณี ลุนพษ์
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวทัศวรรณ โพธิ์ศรี
คนงานทั่วไป
นายภาณุวัฒน์ ปู่คาน
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
group กองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
(ว่าง)
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวเดือนเพ็ญ สงวนศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง
(ว่าง)
ผช.นายช่างไฟฟ้า
group กองการศึกษา
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวสุภาวิณี ดรครชุม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวบัวสอน สิงห์น้อย
ครู ค.ศ.2
นายทินกร นามบุญลือ
ครู ค.ศ.1
นายพรพิทักษ์ พรมหล้า
ครู ค.ศ.1
นางพัชรีญา คำไมอาจ
ครู ค.ศ.2
นางหนูนิ่ม พงษ์สระพัง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทัศนีย์ ผางเวศ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมัย แก้วพันตา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปาลิดา อินจันทร์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิริญาภรณ์ สร้อยแก้ว
ผช.นักวิชาการศึกษา
นางสาวอรนุช บุญดี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุภาภรณ์ ล้านพลแสน
ผู้ดูแลเด็ก
นางวรรณภา ชำนาญ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)
(นางสาวยุพาวดี นารีรักษ์)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการกองสาธารณสุข
นางสาวยุวดี มีราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายประดิษฐ์ คำโทพล
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)
group หน่วยตรวจสอบภายใน
(ว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)