messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมพัฒนา
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
group สำนักปลัด
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด (ระดับต้น)
นายสรชัช นภาธนาสกุล
นิติกรชำนาญการ
ส.อ.ชัยรัตน์ ผิวผักแว่น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายประดิษฐ์ สายตรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายพิชิตชัย เพรงมา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(ว่าง)
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ/ชำนาญการ
นายชาญชัย ชัยทองคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวพรธิดา แตะยา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสุรัสวดี ขวัญศรี
ผช.นักวิชาการเกษตร
นางสุนิษา ศิริทองสุข
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวกัญชลิกา พรมบัว
คนงานทั่วไป
นางสาคร พระศรี
แม่บ้าน
-ว่าง-
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายบริบูรณ์ ศรีด้วง
พนักงานขับรถยนต์
นายยอดทอง ศรีหะ
ภารโรง