messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
group กองการศึกษา
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวสุภาวิณี ดรครชุม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวบัวสอน สิงห์น้อย
ครู ค.ศ.3
นายทินกร นามบุญลือ
ครู ค.ศ.2
นายพรพิทักษ์ พรมหล้า
ครู ค.ศ.2
นางพัชรีญา คำไมอาจ
ครู ค.ศ.2
นางหนูนิ่ม พงษ์สระพัง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทัศนีย์ ผางเวศ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมัย แก้วพันตา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปาลิดา อินจันทร์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิริญาภรณ์ สร้อยแก้ว
ผช.นักวิชาการศึกษา
นางสาวอรนุช บุญดี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุภาภรณ์ ล้านพลแสน
ผู้ดูแลเด็ก
นางวรรณภา ชำนาญ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก